Om alles in goede banen te leiden, heeft het Stichting Tractor Pulling Eemnes een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
Het gaat om algemene huisregels.
Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.

Na het inleveren van de toegangskaart krijgt u een bandje.
Mocht u het festivalterrein toch tijdelijk willen verlaten, dan kunt u daarna weer naar binnen op vertoon van uw bandje.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

In de diverse tenten mag niet gerookt worden.
Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.

Gekochte consumptiemuntjes zijn niet meer inwisselbaar en zijn na het evenement niet meer geldig: ze zijn dus ook niet meer geldig of inwisselbaar voor de komende edities van.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de wedstrijden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Deelnemers aan de races doen dit geheel voor eigen risico.

U dient het voertuig van een deugdelijke verzekering te voorzien. De organisatie behoud zich het recht voor om voertuigen te weigeren.

Stichting Tractor Pulling Eemnes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en deelnemers, alsmede voor schade aan goederen van bezoekers en deelnemers. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden deelnemers

Beste deelnemers,

Wederom organiseren weer de diverse wedstrijden in Eemnes
De wedstrijden in 2024 vinden plaats op: 30 en 31 augustus 2024 in Eemnes.

Voordat u zich inschrijft dient u de volgende regels in acht te nemen, hierop wordt scherp gecontroleerd.

 • Voor of tijdens de wedstrijd geen alcohol gebruik.

In verband met een overvol programma is er voor de wedstrijd in Eemnes een beperkte deelname. Wij verwachten dan ook dat iedere deelnemer die zich inschrijft ook daadwerkelijk deelneemt aan de race.

Opgave en betaling worden als complete inschrijving genoteerd. Niet betaald word als niet ingeschreven beschouwd, dus geen deelname. Op dag van het
evenement krijgt u uw startnummer. Aanvangstijden worden al eerder toegestuurd.

Het regelement voor de trekkertrek kunt u hier vinden:

Het regelement voor de achteruit- en caravanrace kunt u hier vinden:

 

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.
Alle rechten voorbehouden

 

CONTACT

info@pullingeemnes.nl

Stichting Tractor Pulling Eemnes
Nieuwe Maatsweg 7
3755NP Eemnes

Mocht u vragen hebben omtrent ons evenement, stuur ons een berichtje.